The Antinoan Pantheon

Antinous

Hadrian, The Divine Emperor

Sabina, The Divine Empress

The Divae/i:  Trajan, Marciana, Plotina, Matidia, Aelius Caesar, Antoninus Pius

The Marathonians:  Herodes Attikos, Appia Annia Regilla

Herodes and Regilla’s Children:  Elpinike and Athenais, Lucius Claudius Herodes, Attikos Bradua, Regillus, et al.

The Trophimoi:  Polydeukion, Memnon, Achilles

The Sancta/e/i:  Lucius Marius Vitalis, Julia Balbilla, Favorinus of Arles, Pachrates of Heliopolis

The Thracians:  Sabazios, Bendis, Kotys

The Tetrad++ Group:  Panpsyche, Panhyle, Paneros, Pancrates, Paneris, Panprosdexia

The Serpents:  Glykon, Chnoubis

The Gatekeepers:  Wepwawet, Hekate, Ianus

The Egyptians:  Bes, Hathor, Isis, Serapis, Hermanubis, Anubis, Harpocrates, Tutu, Heryshaf, Thoth, Set, Horus, Osiris, Ptah, Sekhmet, Nefertem, Maahes, Ash, Neith, Hapi, Sobek

The Greeks and Romans:  Nyx, Artemis, Diana, Upis, Apollon, Dionysos, Hermes, Silvanus, Flora, Thetis, Venus, Roma, Disciplina, Herakles

The Hero/ines:  Alexander the Great, Hephaistion, Sappho, Memnon son of Eos and Tithonos, Achilleus, Patroklos, Spartacus

Advertisements